Insane
dien dan wapmaster,forum wapmaster
Hack Cf Mới Nhất Bmt24h

Code mod sửa thông tin file cho thành viên Wapka

30/08/2015 - 21:50Xem
Với mod này. Thành viên có thể sửa thông tin file mà mình đã upload.
DEMO: http://mfvup.com
Yêu cầu. Site Download phải chạy :get-file: (Có thể tự sửa lại theo mỗi wap)
Bắt đầu
Đầu tiên tạo 1 forum2, ghi nhớ ID forum2 này. Ví dụ:NNNN
Thiết kế MIF cho forum2 này như sau:
Ô1.
Mã:
<input type="hidden" name="fileinfo" value="::msg::"/>
Copy code

Ô3
Mã:
::MESSAGES::<input type="hidden" name="fileinfo" value=""/>
<noscript/>

Copy code

Tiếp theo tạo 1 Exloader trên đầu tiên của site Download:URL http://wap.domain/forum2_theme_NNNN.xhtml?tema=:get-file:&:time-beg:YmdHis:time-end:
Part: Anh em tự dò part nhé.Tags: input Sau đó. Ở site Download trong code :filelist: chính post thêm code sau::filelist:chính là code show mọi chi tiết về file như link download, ngày upload, người upload v.v...)

Mã:
<div class="nav-row"><div class="mbox"><b>Mô tả</b><div class="mbox"><div name="dpro"><div class="info1">%var-1%</div><div class="info2" name="info2"><script language="javascript"> var info2=document.getElementsByName('fileinfo')[0].value; document.write(info2); </script></div></div> <span name="edit" class="edit">[<a onclick="document.getElementsByName('edit_form')[0].style.display='block';document.getElementsByName('edit')[0].style.display='none';" style="color:blue;cursor:pointer">Sửa</a>]</span><script language="javascript"> if(info2.length>=1) document.write('<style>.info1{display:none}</style>'); else document.write('<style>.info2{display:none}</style>'); </script><script language="javascript"> if('%var-1%'.length<1){if(info2.length<1) document.getElementsByName('dpro')[0].innerHTML="Không có mô tả nào.";} </script>

<div name="edit_form" style="display:none"><br/><center><input type="text" name="text_edit" value=":user-prvar-999999999:get-file::" class="text_edit"/> <input type="button" onclick="edit()" value="Sửa"/><br/>Sử dụng [br] để xuống dòng.</center></div>
<div name="edited" class="edited" style="display:none"><div style="border:1px solid red;padding:3px;margin:2px;background:white" align="center">Bạn đã cập nhật thông tin cho tệp tin này!<br/><a href="">Kiểm tra ngay</a></div></div></div></div></div>

Copy code

Sau đó post code này bên dưới code chính.Set visibility: A

Mã:
:filelist:d=1,x=i::<script language="javascript"> if(':user-tname:'!=='%user_upl%') document.write('<style>.edit{display:none}</style>'); </script>:::get-file: :/filelist:

<script language="javascript"> var text=document.getElementsByName("dpro")[0].innerHTML; ntext=text.replace(/\[br\]/ig,'<br/>'); document.getElementsByName("dpro")[0].innerHTML=ntext; </script>
<style>.text_edit{width:70%;margin-top:3px}</style>

Copy code


Tiếp theo post code này bên dưới code trên.Set visibility: L
Mã:
<div style="display:none">:forum-AAAAA/form/0: :eprofile-0:<b></b>@@OK:/eprofile:</div>

<img name="yes" src="" style="display:none"></img>
<img name="yes2" src="" style="display:none"></img>

<input name="edit1" value="&tema=:get-file:&text=" style="display:none"/>
<input name="edit2" value="&submit=ok" style="display:none"/>
<input name="edit3" value="&pr_var[999999999:get-file:]=" style="display:none"/>
<input name="edit4" value="&submit=ok" style="display:none"/>

:filelist:d=1,x=i::<script language="javascript"> function edit(){ var txt=document.getElementsByName("text_edit")[0].value; var
mc=document.getElementsByName("mchs")[0].value; var edit1=document.getElementsByName("edit1")[0].value; var edit2=document.getElementsByName("edit2")[0].value; var edit3=document.getElementsByName("edit3")[0].value; var edit4=document.getElementsByName("edit4")[0].value; var token=document.getElementsByName("d_token")[0].value; document.getElementsByName("edit_form")[0].style.display='none'; document.getElementsByName("edited")[0].style.display='block'; document.getElementsByName("yes")[0].src='forum2_add_NNNN.xhtml?d_token='+token+edit1+txt+edit2; document.getElementsByName("yes2")[0].src='setprofile_0.xhtml?mchs='+mc+edit3+txt+edit4;} </script>:::get-file: :/filelist:

Copy code

Trong đó AAAAA là ID forum simple nào đó. Ko có thì tạo ra. Cuối cùng là code này bên dưới nữa.Set visibility: N

Mã:
<style>.edit{display:none}</style>
Copy code

Lưu ý: Code trên có thể phải sửa lại để phù hợp với wapsite của mỗi người
[Like: 0]
08/11/2015 - 17:44Xem
wtf123 wtf123
[Thành viên]
0987524069
[Like: 0]
Hãy Đăng nhập để bình luận và viết bài nhé
Tổng số bình luận 2
Chia sẻ bài viết đến bạn bè
Link:
BBcode:
Xem Thêm
Givbmo
Trực Tuyến
1 Khách
Chủ Đề: 149
850 Chat - 171 member - 791911 Views
Khi sao chép hoặc phát hành bất kỳ nội dung nào thuộc Diễn Đàn Wapmaster Bmt24h Vui lòng viết rõ nguồn tác giả bmt24h.
Thanks to XtGem.com — Visual mobile site building tool
C-STAT
Textlink Trần Phú Hiền
Thanks to XtGem.com — Visual mobile site building tool
C-STAT